SALT Ankara Talks: Süreyya Karacabey

Salt Ankara

May 4, 2019 14.00

Saltankara 4mayis <i>Olay Rusya’da Geçiyor</i> (52. temsil), İstanbul, 2015
Fotoğraf: Sinan Salaz
Photo by Sinan Salaz from the play Olay Rusya’da Geçiyor, Istanbul, 2015
Çankaya Municipality Contemporary Arts Center

Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR