Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uygun şekilde, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda Garanti Kültür A.Ş. (“Salt”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenecektir. KVKK hükümleri çerçevesinde başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu Salt’tır.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, güncellenmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, sınıflandırılması, kullanımının engellenmesi, mevzuatın izin verdiği üçüncü şahıslarla paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
• Salt’ın ürün ve hizmetlerini sunmak, faaliyet ve programlarını tanıtmak
• Kişisel iletişim bilgilerine yönelik olarak Salt’a dair güncel paylaşımlar yapmak
• Dijital ortamda sağlanan hizmet ve imkânlar bağlamında, mevzuat ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek
• Salt’ın İstanbul’da Galata ve Beyoğlu binaları ile Ankara Ofisi’nde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerini kaydedebilmek
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, hayata geçirmek ve denetlemek
• Bu konularda ilgili tüm idari ve hukuki yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirmek

Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Şahıslar
• Mevzuatta izin verilen kişi ve kuruluşlar
• Salt’ın hissedarları ve bağlı ortaklıkları (örneğin: T. Garanti Bankası A.Ş.)
• Doğrudan ya da dolaylı olarak yurt içi / yurt dışı iştirakleri
• Salt’ın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı veya program ortağı olduğu kuruluşlar

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Salt’ın faaliyetlerinin yürütüldüğü binalardan ve programlarının gerçekleştirildiği mekânlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

KVKK Kapsamında Haklarınız
Salt’a başvurarak kişisel verilerinizin:
• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmişsse bu konuda bilgi isteyebilir;
• Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
• Eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep edebilir;
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteyebilir;
• Aktarıldığı üçüncü şahıslara (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini talep edebilir;
• Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu nedenle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Salt’a iletebilir, daha ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Beşiktaş 34337 İstanbul Türkiye
Mersis No: 0924 0128 0450 0016
Tel/Faks: +90 212 334 2200 / +90 212 292 1667
saltonline.org