SALT Araştırma Fonları 2014
Proje Sunumları

8 Aralık 2014 14.00 – 17.30

SALT Galata, Atölye IVSALT Araştırma Fonları 2013’te, deneysel düşünce, araştırma, toplumsal değişim ve dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen SALT tarafından oluşturuldu. Bu yıl araştırma fonlarıyla desteklenmek üzere yapılı çevre, modernite, duyusal formlar ve göz ardı edilmiş tarihleri inceleyen altı araştırma projesi seçildi. Cengiz Kırlı, Meriç Öner (SALT), Zeynep Sayın, Lorans Tanatar Baruh (SALT) ve Bülent Tanju’dan oluşan seçici kurulun katılımıyla gerçekleştirilecek sunumlarda, bu projelerin araştırma süreçleri ve bulguları irdelenecek.

Konuşma dili Türkçe’dir.

PROGRAM14.00-14.20 Deniz Yonucu “Bir İdeal Olarak İstanbul: Kentin Alevi Mahalleri ve Marjinden Kente Bakmak”
Rancière’in siyaset ve polis kavramlarından yola çıkan araştırma, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı işçi sınıfı mahallelerinde polis ve karşı-polis şiddetinin etkilerini inceler; devlet aygıtıyla sınırlandıralamayacak bir polislik tanımı öne sürerek polisliğin korkuyu tetikleyip karşı-polislik alanı açan ve karşı-polisliği de içeren bir idare biçimi olması fikrini tartışır.

14.20-14.40 Deniz Arzuk “Parçalanmış Kentlerde Çocukluk: Türkiye’de Çocukluğun 1980 Sonrası Mekânsal ve Söylemsel Dönüşümü”
Adaletsiz yapılaşma kentsel coğrafyayı parçalarken eşitsiz çocuklukları da birbirinden yalıtmış; çocuklar arası ayrımlar derinleşerek genel ve kapsayıcı çocukluk tanımı yok olmuştur. Bu bağlamda araştırma, medya söyleminde gözlemlenen motiflerin kentsel dönüşümdeki izdüşümlerini takip ederek sembolik mekân ve kentsel mekân kurgusu arasındaki geçişler ve girift ilişkileri haritalandırmayı amaçlar.

14.40-15.00 Nermin Saybaşılı “Mıknatıs Sesler, Duyusal Formlar”
Türkiyeli sanatçıların özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ürettiği yerleştirme, video ve performanslarda sesin estetik, politik ve performatif yanına odaklanan araştırma, görme ile dinleme arasındaki dinamik ilişkiyi “mıknatıs ses” kavramı önerisiyle inceler. “Mıknatıs ses”, disipline edilemeyen bir öznelliğe işaret etmeye ve direnç gösteren insan sesinin taşıdığı potansiyellikleri vurgulamaya olanak vermektedir.

15.00-15.30 soru-cevap

15.30-16.00 ara

16.00-16.20 Duygu Yarımbaş “’Şimdi Bir Yuva Sahibi Olmanın Zamanıdır’: Türkiye’de Banka İkramiye Evleri Olgusu”
İkramiye evleri, 1940’ların sonundan 1970’lerin sonuna kadar, Türkiye’de barınma kültürünün oluşumu ve gelişiminde önemli bir üretim olarak karşımıza çıkmaktadır. Umut Şumnu, Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’ın ortak araştırması, banka ikramiye evleri olgusunun toplumsal yaşantı ve fiziksel çevreyle ilişkisini anlamayı, “ikramiye olarak kazanılıp yaşanılan ev”in mesken algısına etkilerini kavramayı amaçlar.

16.20-16.40 Banu Karaca “Kayıp Menşeler ve Türkiye’de Sanatın Ekonomi Politiği”
Menşe, koleksiyonculuğun vuku bulduğu tarihsel, sosyal ve ekonomik bağlama ışık tutarken eserin otantikliğini tesis eder ve çalınmış nesnelerin dolaşımına karşı koruma işlevi üstlenir. Araştırma, Türkiye tarihi bağlamında menşein ne anlama geldiğini sorgular ve menşe araştırmalarında karşılaşılan kavramsal ve pratik engelleri tanımlamayı hedefler.

16.40-17.00 Mehmet Kentel “Ölü Bedenler Üzerinde Kozmopolitizm: Geç 19. Yüzyıl İstanbul’unda Çeşitliliği Uysallaştırmak”
19. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul’un kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan Tepebaşı Bahçesi’nin tarihini, “neyin üstüne inşa edildiği” sorusunu merkeze koyarak çalışan araştırma, “Geç Osmanlı kozmopolitizmi”ni mümkün kılan koşulları eleştirel bir bakışla irdeler; Küçük Kabristan’ın dönüşümü sürecindeki argümanlar ile burada şekillenen sosyal hayatın bileşenlerini açığa çıkarmaya çalışır.

17.00-17.30 soru-cevap
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE